CÁC BIỂU MẪU 

                                                                                        Download Đơn tự nguyện gia nhập Hợp tác xã

                                                                                        Download Đơn tự nguyện góp vốn vào hợp tác xã

                                                                                        Download Mẫu hợp đồng vận tải đường bộ

                                                                                        Download Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ

                                                                                       Download Biên Bản điều chỉnh hoá đơn

                                                                                       Download  Biên bản thu hồi hoá đơn