VĂN BẢN PHÁP LUẬT

SỐ VĂN BẢN NỘI DUNG VĂN BẢN
  Download Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày  07/11/2018 Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
  Download Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
  Download Thông tư 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/022021 Sửa đổi bổ sung một số điều của TT12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hổ trơ vận tải đường bộ
  Download VBHN số 5237/VBHN-BLĐTBXH  ngày 13/12/2018 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm xã hội tự nguyện